Anu Telugu Fonts
- 1. Pallavi Thin
- 44. Amrutha
- 2. Pallavi Medium
- 45. Saagari
- 3. Pallavi Bold
- 46. Kusuma
- 4. Dharani
- 47. Harsha
- 5. Bapu Script
- 48. Keerthi
- 6. Bapu Bold
- 49. Suchitra
- 7. Bapu Brush
- 50. Hiranya
- 8. Pridhvi
- 51. Veena
- 9. Brahma
- 52. Sanghavi
- 10. Anupama Thin
- 53. Tejafont
- 11. Anupama Medium
- 54. Ashwini
- 12. Anupama Bold
- 55. MeenaScript
- 13. Anupama Ext. Bold
- 56. Maanasa
- 14. Pragathi
- 57. Srujana
- 15. Pragathi Special
- 58. Anusha
- 16. Pragathi Narrow
- 59. Abhilasha
- 17. Pragathi Italic
- 60. Natyamayuri
- 18. Ramana Script
- 61. Aaradhana
- 19. Ramana Script Med
- 62. Madhubala
- 20. Ramana Brush
- 63. Ravali
- 21. Kranthi
- 64. Vaibhav
- 22. Gowthami Thin
- 65. Avanthi
- 23. Gowthami Medium
- 66. Vasundhara
- 24. GowtNarrow
- 67. Sravya
- 25. Gowthami Bold
- 68. BrahmaScript
- 26. Gowt Ext. Bold